AKTUALITY

Stretnutie Slovenského národného komitétu

Tradičné stretnutie SNK fib spojené s odbornou exkurziou sa uskutočnilo 6. a 7. júna 2024 v rezorte Masarykov dvor s účasťou 14. zástupcov členských organizácií a 1. hosťa. Pre tých, ktorí mali čas a záujem, sa nasledovný deň konala exkurzia na stavby mostov v rámci úseku R2 Kriváň - Mýtna, kde mohli účastníci exkurzie vidieť rôzne technológie výstavby mostov, ako napr. vysúvanie, výsuvná skruž a letmá betonáž. Exkurziu organizoval Ing. Martin Chrappa.


Bulletin: Management of post-tensioned bridges

V decembri 2023 bol vydaný bulletin 110, ktorý sa venuje správe, údržbe a diagnostikám dodatočne predpätých mostov a ich špecifickým problémom. Celosvetovo je najviac problémov práve s týmto typom mostov, ktoré, najmä kvôli množstvu technologických nedostatkov pri ich výstavbe, neodbornej údržbe a prehliadkam patria medzi najrizikovejšie konštrukcie. Tím odborníkov z celého sveta viedol doc. Ing. Peter Paulík, PhD. V jednotlivých kapitolách možno nájsť stručnú históriu výstavby predpätých mostov v niektorých krajinách sveta, kapitolu o stanovovaní rizikovosti mostov s odkazmi na relevantnú literatúru, špecifiká prehliadok, diagnostík a rekonštrukcií tohto typu mostov. Bulletin je pre členov SNK fib k dispozícii v PDF.

 

Správa z kongresu v Osle

V dňoch 12. Až 16. júna sa v Nórskom meste Oslo konal 6. medzinárodný kongres svetovej organizácie fib, ktorý sa koná raz za 4 roky. Veľkým úspechom pre Slovensko bolo ocenenie, tzv. “special mention“, ktoré na kongrese získal bratislavský most. Viac sa dočítate v podrobnej správe z kongresu, ktorú môžete stiahnuť cez nasledovný odkaz: http://www.fib-sk.sk/files/sprava_oslo.pdf

Na konferencii sa zúčastnilo približne 150 odborníkov na betónové konštrukcie a mosty. V 330 stranovom zborníku bolo publikovaných 50 odborných a vedeckých príspevkov, z ktorých tie najlepšie boli vybrané do Národnej správy za SR, 2018 - 2022. Fotografie z podujatia sa dajú stiahnuť cez nasledovný odkaz: FOTKY.  Zborník je možné taktiež stiahnuť, v PDf formáte, cez nasledovný odkaz:  ZBORNÍK.  Ďakujeme všetkým účastníkom, prednášajúcim, ako aj firmám, ktoré toto podujatie podporili. Tešíme sa opäť za 4 roky!

S ľútosťou oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás dňa 9. novembra 2021 navždy opustil náš dlhoročný kolega, spolupracovník a prezident SNK fib doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.

V betónovom staviteľstve zanechal významnú stopu a jeho odkaz bude žiť ďalej v našich srdciach. My, čo sme ho poznali, na neho určite nikdy nezabudneme.

Venujme tichú spomienku nášmu priateľovi, kolegovi a učiteľovi.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok, 16.11. o 14:00 v Bratislavskom krematóriu.

Viac o jeho profesnom živote nájdete tu:
www.fib-sk.sk/files/1614/5745/4246/milan_chandoga_fib_slovakia.pdf

Prezentácia zo sympózia v Krakowe, kde získal ocenenie:
www.fib-sk.sk/files/ocenenie_chandoga.pdf

Rozhovor s doc. Chandogom, ktorý bol uverejnený po získaní významného svetového ocenenia v roku 2019, nájdete v nasledovnom odkaze:
www.fib-sk.sk/files/chandoga_rozhovor.pdf
 


STRETNUTIE SNK fib

Dňa 22.7.2021 sa v hoteli Beliér v Prešove konalo stretnutie SNK fib. Okrem najnovších informácií o činnosti SNK fib bolo stretnutie spojené aj s exkurziou na mosty stavané v rámci obchvatu Prešova, ktorú organizovali Ing. R. Púček.S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás opustil jeden z dlhoročných členov SNK FIB, Ing. Martin Križma, PhD, zo Slovenskej akadémie vied. Viac o jeho profesnom živote je možné nájsť tu:

fib-sk.sk/files/1414/139/4643/Martin_Krizma.pdf.

Česť jeho pamiatke.

STRETNUTIE SNK fib

Dňa 25.6.2020 sa v hoteli Beliér v Prešove konalo oneskorené jarné stretnutie SNK fib. Okrem najnovších informácií o činnosti SNK fib bolo stretnutie spojené aj s exkurziou na mosty stavané v rámci obchvatu Prešova, ktorú organizovali Ing. Chrappa (exkurzia) a Ing. Guoth (predstavenie projektu).


STRETNUTIE SNK fib

Dňa 18.10.2019 sa v knižnici KBKM na STU v Bratislave konalo jesenné stretnutie SNK fib. Okrem najnovších informácií o činnosti SNK fib bolo stretnutie spojené aj s exkurziou na Dunajské súmostie v rámci výstavby diaľnice D4, ktorú organizoval prof. Ľ. Naď.


doc. Ing. Chung Tranovi, PhD. bola udelená pamätná medaila SNK fib

Dňa 13.07.2019 na katedre BKaM doc. Chandoga, ako zástupca SNK fib, odovzdal pamätnú medailu doc. Chungovi. Doc. Chung v sprievode manželky sa osobne poďakoval KBKaM a jej vedúcemu Prof.Halvoníkovi za 11 rokov, ktoré prežil v kolektíve katedry. V roku 1966 prišlo na Slovensko 8 vietnamských študentov, ktorí v rámci kultúrnej výpomoci  Vietnamu po ročnom jazykovom kurze nastúpili na štúdium na SvF SVŠT Všetci vietnamci študovali na štud. odbor IKDS. a ich vedúcim bol T. Chung, ktorý ako jediný robil diplomovú prácu na katedre BKaM. Ing.Chung potom pokračoval na internej ašpirantúre na katedre BKaM,  kde v roku 1976 obhájil PhD.  V roku 1985 sa vrátil na Slovensko a absolvoval 2 ročný študijný pobyt  na katedre BKaM.

Doc.T.Chung   má trvalé veľmi dobré  kontakty so Slovenskom.

Bližšie informácie o doc. Chungovi v PDF.


Doc. Chandoga ocenený na sympóziu fib v Krakowe

Medzinárodná organizácia fib International udelila 27.5.2019 čestné členstvo (Honorary Life Member) doc. Ing. Milanovi Chandogovi, PhD. za jeho celoživotný príspevok k rozvoju betónových konštrukcií na Slovensku a v zahraničí. Toto významné ocenenie sa udeľuje raz ročne pričom získať ho môže v daný rok len jedna osoba spomedzi viacerých nominovaných odborníkov z celého Sveta.

K oceneniu mu srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa síl do tvorivej práce v ďalších rokoch.

PDF - prezentácia ocenenia zo Sympózia

 


OPUSTIL NÁS JEDEN Z NAJVÝZNAMNEJŠÍCH TVORCOV VÝPOČTOVÝCH PROGRAMOV PRE STATICKÚ ANALÝZU ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ v BÝVALOM ČESKOSLOVENSKU.

S hlbokým žiaľom oznamujeme našej betonárskej komunite, že vo veku 88 rokov nás dňa 13.05.2019 navždy opustil Prof.Ing.Miloš Ballo,CSc.

Prof.Ballo patril do úzkej skupiny nadšencov počítačovej techniky, ktorá  sa zrodila na Katedre BKaM Stavebnej fakulty SVŠT v  70 tých rokoch m.s. Pod jeho vedením bol vytvorený programový systém  „Betónové Konštrukcie“. Dlhé roky sa tento systém používal v československých firmách pri statickej analýze a navrhovaní prútových a dosko- stenových konštrukcií.  V roku 1992 Prof. Ballo opustili stavebnú fakultu a spolu s  Ing.S.Osuským boli pri  zrode Slovenskej pobočky softvérovej firmy Nemetschek.

V minulom roku ocenil SNK fib  prácu Prof.M.Balla medailou za „Celoživotný príspevok k rozvoju BK“ .

 Viac informácií o prof. Ballovi tu.


Jozef Panák bol ocenený medailov SNK FIB za celoživotný prínos k rozvoju betónového staviteľstva.
Bližšie info tu.

 


ODOVZDANIE OCENENÍ

Dňa 3.5. doc. Peter Paulík- prezident SNK fib na neformálnom stretnutí na SvF STU odovzdal pánom  doc. Ivanovi Harvanovi a prof. Milošovi Ballovi ocenenia za celoživotný prínos k rozvoju betónových konštrukcií. Ocenenia SNK fib za rok 2018 sa slávnostne udeľovali v rámci konferencie "Betón na Slovensku 2014 - 2018". Na konferencii si ocenenia prevzali Prof.Ľ.Fillo a Ing.P.Čížek. Ďalší dvaja ocenení Prof.M.Ballo a doc.I.Harvan sa konferencie zo zdravotných dôvodov nezúčastnili.

STRETNUTIE SNK fib

Dňa 9.4. sa v hoteli Čertov pri obci Lazy pod Makytou konalo každoročné stretnutie SNK fib. Hlavným bodom programu bola voľba nového vedenia komitétu.

Novým prezidentom SNK fib sa stal doc. Ing. Peter Paulík, PhD., za viceprezidenta bol zvolený doc. Ing. Martin Moravčík, PhD. Ďalšími členmi predsedníctva boli zvolení: Ing. Jaroslav Guoth, Ing. Richard Púček a Ing. Martin Chrappa.

Tak ako býva zvykom, na druhý deň sa pre členov komitétu konala exkurzia, ktorá bola tentokrát zameraná na stavby železničných mostov pri Púchove.

Kongres FIB MELBOURNE 2018

5. Medzinárodný kongres FIB sa uskutočnil v dňoch 7.-11.10.2018 v Austrálii v meste Melbourne. Na kongrese sa za Slovensko zúčastnilo 8 osôb (5 z STU a 3 zo ŽU). Každý účastník zo SR mal za úlohu do batožiny pribaliť aj 5 ks tlačenej Národnej správy (čiže celkovo 40 výtlačkov). Okrem výtlačkov sme so sebou zobrali aj CD, kde bola národná správa napálená (celkovo 230 ks). Tieto materiály boli potom voľne prístupné účastníkom pri stánku FIB.


Konferencia: Betón na Slovensku 2014 – 2018

V dňoch 17. a 18. mája 2018 sa v priestoroch hotela Holiday-Inn v Žiline uskutočnila celoslovenská konferencia fib „Betón na Slovensku 2014 – 2018“. Tieto betonárske konferencie organizuje Slovenský národný komitét od roku 1998. V zborníkoch z týchto konferencií a následne v Národných správach pre kongresy sú podrobne zdokumentované  štvorročné výsledky projekčnej, realizačnej a vedecko výskumnej činnosti slovenských  betonárov.

Konferencia sa konala pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského národného komitétu fib a záštitu nad konferenciou prevzali PaedDr. Arpád Érsek, minister MDV SR a Prof. PhD. MSc. Hugo Corres Pieretti, prezident medzinárodnej federácie fib.

  

Fotky z konferencie      Podrobná správa z konferencie      Otvorenie konferencie


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 27.3.2018 navždy opustil náš dlhoročný člen

Ing. Miroslav Maťaščík.

Česť jeho pamiatke. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 4. apríla o 11.00 h v bratislavskom krematóriu v Lamači.


Bližšie info o pripravovanej konferencii


 

Zasadnutie Slovenského komitétu fib,
v spojení s exkurziami

sa uskutočnilo v dňoch 29.6. a 30.6.
v Liptovskej Štiavnici

POZVÁNKA      FOTOGALÉRIA 

Zasadnutie Slovenského komitétu fib,


sa uskutočnilo dňa 9.12.2016.
v knižnici KBKM, STU BRatislava

POZVÁNKA


 


Ocenenie diplomových prác

V rámci betonárskych dní, ktoré sa konali v dňoch 20. a 21.11. v Bratislave Slovenský národný komitét FIB ocenil dve diplomové práce z oblasti betónových konštrukcií a mostov. Cenu doc. Zvaru získali Ing. Monika Viteková (vedúci práce prof. Jaroslav Halvoník) a Ing. Jozef Gura (vedúci práce doc. Sergej Priganc). Oceneným srdečne bahoželáme.

 


Článok o Slovenskom národnom komitéte FIB v časopise Structural Concrete


www.betonarskedni.sk


 Nové číslo časopisu Structural Concrete so spomienkou na Ing. Gabriela Teveca, prvého prezidenta SNK fib.    


Zasadnutie Slovenského komitétu fib,
v spojení s exkurziami

sa uskutočnilo v dňoch 5.11. a 6.11.
na Kysuciach

POZVÁNKA      FOTOGALÉRIA


 


Poznatky a skúsenosti zo zasadaní TC , GA a  fib sympózia v Kodani.

 Organizácia fib každoročne usporadúva sympózium, na ktorom sa stretávajú odborníci z celého Sveta a diskutujú na najnovšie témy a problémy moderného betónového staviteľstva. V tomto roku sa fib Sympózium konalo v Kodani (Dánsko) v dňoch 18.-20.5.  Sympózium je vždy spojené aj so zasadnutím TC- technickej rady (Technical Council) a GA- valným zhromaždením (General Assembly), na ktorých sa zúčastňujú prezidenti členských krajín fib, resp. ich zástupcovia. Pre členov SNK FIB je zborník k dispozícii na požiadanie. Bližšie info o sympóziu v PDF.     FOTOGALÉRIA


Zasadnutie redakčnej rady SNK fib,

sa uskutočnilo
pondelok 20.apríla 2015, o 10.00 hod
v zasadacej miestnosti Katedry BKaM SvF STU.

Cieľom zasadnutia bolo zostavenie predbežného obsahu publikácie "25 rokov činnosti SNK FIP/fib" a stanovenie zodpovedných autorov za jednotlivé časti publikácie

Zasadnutie výkonného výboru Slovenského komitétu fib,

sa uskutočnilo
vo štvrtok 29.januára 2015, o 9.30 hod
v zasadacej miestnosti Katedry BKaM SvF STU.


 


KOLOKVIUM fib sa uskutučnilo 24.10.2014 v Hoteli Saffron v Bratislave. V rámci kolokvia boli odovzdané pamätné medaily SNK fib za celoživotný prínos k rozvoju betónového staviteľstva 6. dlhoročným členom SNK fib: Ing. Jánovi Kucharíkovi CSc., Ing. Štefanovi Chomovi, Ing. Martinovi Križmovi PhD, Ing. Ľubomírovi Lašánovi, Ing. Jozefovi Antolovi a Ing. Františkovi Brliťovi. Ocenenia odovzdali prezident SNK fib doc. Ing. Milan Chandoga, PhD a prof. Ing. Igor Hudoba, PhD. Oceneným srdečne blahoželáme - ich podrobné profesijné životopisy je možné nájsť tu.


 

Program kolokvia                 Pozvánka               fotogaléria kolokvia

 


Článok o kongrese FIB - Mumbai (India) v časopise IS 373


 

Zasadnutie SNK FIB
sa uskutočnilo dňa 15.5.2014 v hoteli Viktória v Martine.
Exkurzia: D1 Dubná skala.

Bližšie info a fotogaléria


Bližšie info o konferencii a kolokviu                            Predbežný program kolokvia


Kongres FIB MUMBAI 2014

4. Medzinárodný kongres FIB sa tento rok uskutočnil 10 - 13 februára v meste Mumbai (India). Kongres sa koná každé 4 roky, pričom na kongrese sa stretávajú projektanti, zhotovitelia a výskumní pracovníci z celého Sveta a to najmä z oblasti betónových konštrukcií. Slovensko malo na tohtoročnom kongrese pomerne bohaté zastúpenie (13 účasníkov).

  BLIŽŠIE INFO O KONGRESE          FOTOGALÉRIA         PROGRAM A SLOVENSKÁ ÚČASŤ


Zasadnutie Slovenského komitétu fib, sa uskutočnilo
vo štvrtok 19.decembra 2013, o 9.30 hod
v zasadacej miestnosti Katedry BKaM SvF STU.

Po zasadnutí sa uskutočnila

slávnostná promócia
Národnej správy Slovenskej republiky/National report of the Slovak Republic
BETÓN NA SLOVENSKU 2010 – 2014/CONCRETE IN SLOVAKIA 2010 – 2014
pre
4. celosvetový fib kongres a výstavu v Bombaji, India/The 4th International fib Congress
and Exhibition, Mumbai, India

BLIŽŠIE INFO